Martin van Doorn Boeken
Angelo Presti Boeken
Erna Temming Boeken
Lorenzo Nieuwenhuysen Boeken
Frank van Etten Boeken
Henk Kamphuis Boeken

Gebruiksovereenkomst Artiestenplein website


Lees deze gebruiksovereenkomst zorgvuldig door alvorens de website www.artiestenplein.nl te
gebruiken. Door de website www.artiestenplein.nl/eu te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen
van en akkoord te gaan met de overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere
overeenkomsten, dient u geen gebruik te maken van de website (www.artiestenplein.nl).
Artiestenplein heeft deze internetsite met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en doet er alles aan
om de informatie op deze site 100% betrouwbaar weer te geven. Ondanks onze zorgvuldigheid kunt u aan
deze internetsite geen rechten ontlenen. Artiestenplein is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of
onvolledige informatie en gevolgen die op deze internetpagina’s vermeld staat. Voor op- of aanmerkingen
kunt u ons altijd bereiken via [email protected]


Functioneren van deze website
Artiestenplein stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent
toegankelijk te houden. Zoals u zult begrijpen spelen factoren als afhankelijkheid van externe partijen een
grote rol. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website ten allen tijde toegankelijk is of naar
behoren functioneert. Artiestenplein vraagt uw begrip hiervoor en wilt u erop wijzen dat wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet
functioneren van de website.


Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van de website www.artiestenplein.nl/eu in alle opzichten op te stellen en te
gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u
onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of
gedragingen in strijd met de wet en de openbare orde. Meer in het bijzonder zijn de
volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins
handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Artiestenplein en/of derden; (b) het doen van
afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden
materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te
downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van het Artiestenplein, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te
wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineren”, te decompileren of op andere wijze te
gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando,
dat verwijst naar de website van Artiestenplein, waarbij de website binnen de kaders van Artiestenplein
verschijnt) aan te brengen, indien Artiestenplein daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft
verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan [email protected]
Ingeval u zich niet houdt aan voorgenoemd toegestane gebruik, behoudt Artiestenplein zich het recht voor
om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.


Auteursrechten en rechten van intellectuele eigendommen
Alle auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten
uitsluitend bij Artiestenplein en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden
onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten,
modelrechten, domeinnamen en andere rechten van
intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Artiestenplein in het
algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Ingeval van een inbreuk op de
rechten van intellectuele eigendom van Artiestenplein en/of haar leveranciers, behoudt Artiestenplein zich
het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen. Het is uitdrukkelijk niet
toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.
Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige
aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te
wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of
na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te
trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van het Artiestenplein.
Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van het Artiestenplein en/of haar
leveranciers, behoudt het Artiestenplein zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te
verhalen.


Koppelingen naar websites die niet van Artiestenplein zijn
De website van het Artiestenplein bevat hyperlinks naar websites van derden. Artiestenplein heeft geen
zeggenschap over die sites. Artiestenplein is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid
en rechtmatigheid van deze sites, en sluit derhalve iedere aansprakelijkheid uit.


Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artiestenplein is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei
wijze met de website van het Artiestenplein zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of
metatag(s). Artiestenplein is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband
houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website
beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
Artiestenplein is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op
enigerlei wijze via de website van het Artiestenplein worden aangeboden.
Artiestenplein garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date,
compleet en/of accuraat is. Artiestenplein garandeert ook niet dat de op de website aangeboden
informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Artiestenplein garandeert voorts niet dat dergelijke
fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact
( ) met ons op te nemen. Artiestenplein is dan ook niet verantwoordelijk voor de
schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan het Artiestenplein.
U vrijwaart het Artiestenplein voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de
overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband
houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.


Overige
Artiestenplein behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.De
overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.


Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van deze gebruiksovereenkomst/ disclaimer kan door het Artiestenplein worden aangepast gelet op
nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen
indien u onze site bezoekt.